Internationaliseringsstrategi för JENSEN education College

Vi ser det som en viktigt och integrerad del i vårt uppdrag som utbildare inom det svenska skolsystemet att verka för ökat internationellt utbyte och lärande. Det finns flera orsaker till det:

  1. Det bidrar till lärande över nationsgränser och kulturella gränser.
  2. Det bidrar till ökad förståelse mellan människor med olika bakgrund. Det minskar risken för negativ kategorisering och skapande av stereotyper och ökar istället människors vilja att samarbeta och lära över gränser.
  3. Det bidrar till ett ökat utbyte mellan länder i form av ökad handel, gemensamma forskningsprojekt, studentutbyten med mera, vilket ökar vilja till samarbete och minskar risken för konflikter.
  4. För våra elever ger det ökad kunskap i främmande språk samt gynnar deras personliga utveckling och ökar deras självförtroende.

I praktiken innebär vår internationaliseringsstrategi att vi främjar lärande och projekt med ett internationellt perspektiv på våra skolor, samt att vi vill delta i utbyten med andra länder och dra lärdom från dem. Vi sätter nu samman en ledningsgrupp för vårt internationaliseringsarbete som har till uppgift att skapa övergripande planer för internationaliseringsarbetet. I detta ingår bland annat internationella utbyten och integrering av ett internationellt perspektiv i undervisning. I ledningsgruppen ingår verksamhetschefer för grundskola och gymnasium, vår Erasmus+-koordinator och kvalitetschefen.

Vi kommer att sprida kunskaper och erfarenheter från vårt internationaliseringsarbete på olika sätt. Bland annat kommer deltagare i Erasmus+-arbetet att dela med sig av sina kunskaper till andra skolor genom fortbildnings- och temadagar. Resultat från aktiviteter kommer att dokumenteras och finnas tillgängligt för samtliga skolor inom konsortiet så att vi kan lära oss av god praxis.

Erasmus+-plan

Mål 1
Vi vill förbereda våra elever på ett brett sätt för livet efter skolan. Det är grunden i vårt koncept som vi kallar Träning för verkligheten.

JENSEN grundades utifrån övertygelsen att utbildningen i skolan och högskolan har för svag koppling till de krav som ställs i yrkeslivet. Att förväntningarna på elevernas förmåga i skolan generellt sett är för låga. Vår målsättning är att skapa en skola som ska fungera som verkligheten utanför skolans värld. Vi vill, i enlighet med vår läroplan, att eleverna ska få med sig mer än bara ämneskunskaper efter sin tid på gymnasiet. Som ett led i Jensens strävan efter att förse eleverna med möjligheten till ett livslångt lärande vill vi att eleverna ska få komma så nära det de lär sig om som möjligt. Genom att delta i Erasmus-aktiviteter kan vi skapa ett lärande i organisationen som främjar alla skolors utveckling mot att kunna ge eleverna träning för verkligheten. Det ökar även vår möjlighet att nå de mål vi har i vårt internationaliseringsarbete (se Internationaliseringsstrategi i slutet av sidan).

Mål 2
Få fler elever att vilja gå vidare i sina studier och eventuellt studera utomlands.

Genom att erbjuda utbyten där studieresor inom Erasmus+-programmet kombineras med E-twinningprojekt med skolor i andra länder kopplade till programmet anser vi att vi kan vi öka kunskapsnivån och graden av bildning hos de som studerar hos oss. Vi kan förbereda dem för att lyckas i vidare studier på gymnasiet respektive högskola/universitet. Det kan vara lockande för elever att ta ett gymnasieår på svenska skolan i ex Frankrike, Spanien, Belgien osv där de fortsätter i samma studietakt, men gör ett av sina gymnasieår i ett annat land. För att locka behöver eleverna veta hur det är att studera i ett annat land, få möta elever från andra länder kopplade till Erasmus+-programmet samt göra studiebesök på skolor.
Vi tror även att studieresor och en verklighetsförankring i undervisningen kan fungera motivationshöjande för elever som ser skolan som något de ej förstår hur de ska få användning för. Vi kan med detta mål främja ett lärande i organisationen som alla skolor drar nytta av.

Mål 3
Att skapa en känsla av respekt mot människor som kommer från olika kulturella bakgrunder.

I ett samhälle som blir allt mer multikulturellt är det mycket viktigt att ha en förståelse för att människor är olika. Vi ser att främlingsfientligheten åter breder ut sig i Europa och vi anser att förståelse för olikheter är något som är avgörande i bekämpandet av detta. Det är viktigt att vi får våra elever att inte vara för självcentrerade utan se den stora bilden. Det kommer leda till en större förståelse både för världen och den egna personen. Genom att ha detta som ett mål i Erasmus+-aktiviteter skapar vi ett lärande som kan delas med alla de skolor som ingår i konsortiet. Det gör att lärdomar från ett projekt kan delas med 20 skolor (eller fler).

Mål 4
Fortbildning för lärare.

Vi vill skapa en plattform för våra lärare där de kan få utbyta bra fungerande praxis med kollegor i andra länder. Vi arbetar med att inspirera varandra, men även med att skapa en samsyn på vår utbildning inom Jensen Education. Detta gör vi till exempel på studiedagar då vi träffar ämneskollegor från andra enheter. Att få lära sig från kollegor i andra länder skulle vara av stor vikt. Målet är att anpassa utbildningen efter alla elevers behov och med internationella samarbeten kan detta utvecklas ytterligare. Detta mål kommer komma fler än våra lärare till gagn. Det kommer spridas till alla som kommer i kontakt med våra skolor.
Det kommer spridas till skolornas elever, vårdnadshavare och övrig personal. Detta ger oss möjlighet att förverkliga vår internationaliseringsstrategi. 

Konsortium år 1

Dessa skolor deltog i konsortiet läsåret 21/22. Då vi under detta läsår fortfarande var påverkade av COVID-restriktioner vilket påverkade möjligheten att resa förlängdes detta projekt med 12 månader.  Trots detta var det ett par tilltänkta konsortiemedlemmar som inte lyckades få till någon resa. 

Jensen gymnasium Norra 
Jensen gymnasium Göteborg
Jensen gymnasium Södra/Gamla stan
Jensen gymnasium Eskilstuna
Jensen gymnasium Lund
Jensen gymnasium Helsingborg
Jensen gymnasium Västerås
Jensen gymnasium Jönköping

Jensen grundskola Göteborg
Jensen grundskola Malmö

Mobiliteter år 1

Group mobility of students

Jensen grundskola Göteborg reste med åtta elever och två lärare, fyra dagar i mars 2022, till Budapest, Ungern, där de besökte VII.Kerületi Madách Imre Gimnázium. Detta utbyte mellan elever hade fokus på skola och kultur. Projektet kopplar an till vår Erasmusplan då målet är att vidga elevernas synsätt och tolerans till ett internationellt tänk inom utbildning och framtida yrkesmöjligheter. Genom ett samarbete med en skola som är lik Jensens grundskolor, kan ett akademiskt utbyte ske inom språk, NO och matematik. Eleverna fick på nära håll uppleva kulturen, språket och de akademiska krav som Ungern har på elever som befinner sig inom liknande bakgrund, ålder och ambition som våra elever. Under mobiliteten bodde eleverna i värdfamiljer. Eleverna som deltog i projektet fick möjlighet att utveckla sina engelskakunskaper, de fick erfarenheter från den ungerska kulturen samt kunskaper om ett utbildningssystem i ett annat EU-land. Eleverna fick även  utveckla sin förmåga att hålla i presentationer och skapa filmer. Den ungerska skolan har även besökt grundskolan i Göteborg. Besöket innefattade bland annat lektionsbesök, besök till Göteborgs skärgård samt Universeum.

Jensen gymnasium Norra reste med 15 elever och tre lärare till Albeda College i Rotterdam, Nederländerna. Syftet med delprojektet var att främja internationalisering och digitalisering i skolan. Det skedde i form av samundervisning inom internationellt företagande och entreprenörskap. Projektet omfattade undervisande lärare och elever inom programprofilen Business & Economics samt Albeda College Economics & Entrepreneurship, en yrkeshögskola för studier av internationell ekonomi och entreprenörskap. Utbytet sker digitalt i form av föreläsningar, workshops och interkulturella arbetsgrupper. Projektet exemplifierar ett innovativt arbetssätt för studier av internationell ekonomi och entreprenörskap. Det möter vårt behov av att utveckla verksamheten med fokus på innehåll och metoder som stärker den internationella programprofilen.

Projektetdeltagarna gynnas då eleverna får mer än bara teoretisk kunskap om internationellt företagande och entreprenörskap. Kontinuiteten i projektet skapar en interkulturell förståelse, förbättrar språkkunskaper och deras självtillit. I kontakten med både lärare och elever från ett annat land växer den personliga mognaden och förståelsen för omvärlden. Eftersom att eleverna bekantas med vad det innebär att studera tillsammans med andra på ett annat språk  motiverar dem till vidare studier och/eller arbete inom Sverige eller utomlands. Det ger dem bra förutsättningar inför framtida arbetsliv. För samtliga deltagare bidrar projektet till ökad samhörighet över nationsgränserna och en multikulturell mentalitet. 

Jensen gymnasium Eskilstuna drev under läsåret 21/22 ett delprojekt där syftet var att öka läsmotivationen hos ungdomar. Detta kopplades samman med för- och nackdelar med en litterär kanon. Målet var att öka elevernas läsförståelse, kommunikationsförmåga, normkritiska förhållningssätt och interkulturella förståelse. Under mobiliterna genomfördes olika aktiviteter kopplade till böckernas handling. I mars 2022 besökte tio elever och två lärare IES L’Eliana i Valencia och i april samma år besökte 12 elever och två lärare Estabelecimentos de Ensino Particular i Lissabon. Delprojektet kopplades främst till mål 2 och 4 i vår Erasmusplan. Detta då det bidrog till ökad förståelse mellan människor med olika bakgrund. Det minskar risken för negativ kategorisering och skapande av stereotyper och ökar istället människors vilja att samarbeta och lära över gränser.

Jensen gymnasium Gamla stan reste i maj 2022 sju dagar till Sevilla, Spanien. Två lärare, varav en PC och 30 elever besökte Palique language immersion, en organisation som erbjuder ett paket med fokus på språkutveckling i form av lektioner och aktiviteter där de fick ta del av kultur och sevärdheter. Syftet med mobiliteten var att träna det spanska språket i en verklig kontext. Att eleverna fick  ta del av undervisning av spanska lärare och testa kunskaperna i praktiken direkt i anslutning till lektionerna. I utbytet med spanska ungdomar kunde både språket och sociala förmåga tränas. De elever som deltog i mobiliteten gynnas då de växer i både språkkunskaper och självförtroende. Eleverna uttryckte flera gånger att de blivit trygga med språket och att de ökade sitt ordförråd. Flera har uttryckt att de vill läsa mer språk och även studera och bo utomlands. Vilket är i linje med målen i vår Erasmusplan.

Jensen gymnasium Jönköping reste i maj 2022 med två lärare och åtta elever till Paris. Under mobiliteten besökte gruppen Lycëe Henri-Bergson. Syftet med resan var att skapa kontakter över gränserna och se hur ungdomar i Frankrike lever. Eleverna skulle även få möjlighet att öva sig i det franska språket utanför klassrummets skyddande väggar - en träning för verkligheten. De som reste gynnas då deras franskakunskaper förbättrades. 

Jensen grundskola Malmö reste i månadsskiftet maj/juni 2022 till Lycée generale Institution St Joseph i Cap-Martin, Frankrike. 26 elever och 4 lärare hade ett kulturellt utbyte med franska elever. Eleverna fick lära sig om den franska kulturen och utveckla sin franska. Genom att delta i  olika fritids- och sportaktiviteter tillsammans kunde eleverna från de båda länderna hitta beröringspunkter och samsyn hos varandra. Eleverna som deltog i mobiliteten fick möjlighet att skapa en större förståelse och medvetenhet för andra kulturer. Många av eleverna på Malmö grundskola är omgivna av ett språk, typiskt för de socioekonomiska förhållanden som eleverna kommer ifrån.  Eleverna behöver utsättas för andra språkmiljöer. De behöver det för att minnas en erfarenhet av att verkligen anpassa sitt språk efter syfte och mottagare. Kan de lyckas med detta ökar inte bara deras självförtroende utan även deras självkänsla. 

Jensen grundskola Malmö reste i maj 2022 till Instituto de Educación Secundaria Blas Infante i Córdoba, Spanien. 55 elever och fem lärare reste med syftet med mobiliteten är att tillsammans med elever och pedagoger från IES Blas Infante uppleva och genomföra olika kulturella och rekreativa aktiviteter med målet att träna och pröva de inhämtade kunskaperna eleverna skaffat sig i spanska. Mobiliteten genomfördes i linje med samtliga mål i vår Erasmusplan. Eleverna tränas för verkligheten, skapa förståelse för andra kulturer, inspirera till vidare studier utomlands samt fortbildning för lärare. 

Jensen gymnasium Jönköping reste i april 2023 med 14 elever och två lärare till Barcelona, Spanien. Där besöktes TBS Education. Syftet med mobiliteten var att uppleva den spanska kulturen och utveckla de spanska språkkunskaperna både i srift och tal. En casestudie om IKEA genomfördes i grupper där elever från de båda länderna blandades. Caset kopplade an till marknadsföring och ekonomiundervisning. Elever som deltog i mobiliteten fick i linje med målet möjlighet “Träning för verkligheten” att omsätta praktiska kunskaper i såväl språk som ekonomiämnen. 

Jensen gymnasium Lund reste i april 2023 fem dagar till Treviglio/Milano, där Instituto Statale di Instruzione Guglielmo Oberdan besöktes. Med på denna mobilitet reste 25 elever och tre lärare. Syftet med projektet som kallades “Reading Across Boarders” var att öka motivation till läsning hos eleverna. Ett verk av en nationell författare lästes av klasserna i respektive land. Syftet var att diskutera litteratur och slutprodukten blev en podcast. Syftet var även att ge eleverna en ökad kulturell förståelse - med böckerna som utgångspunkt. Den svenska boken var Fredrik Backmans Björnstad och den italienska var Donato Carrisis Into the Labyrinth. Båda skolorna har arbetat med projektet i den ordinarie engelskundervisningen, då litteratur är en central punkt i respektive kurs. Projektet förbereddes på Etwinning. Även kommunikation och interaktion i det engelska språket har varit centralt under mobiliteten.  Deltagandet i projektet har gynnat eleverna då de har fått omsätta sina engelskkunskaper i praktiken och verkligen utvecklat förmågor gällande just kommunikation och interaktion. Genom blandade tvärgrupper har alla elever naturligt behövt träna på att samtala och göra sig förstådda på engelska. Utöver detta så har resan verkligen bidragit till ökad kulturell förståelse och insyn i hur livet och skolan kan se ut i andra delar av Europa.

Jensen gymnasium Norra reste i månadsskiftet april-maj 2023. Två lärare och nio elever reste till Berlin i sex dagar, där eleverna fick tyskalektioner på språkskolan GLS German Language School Berlin. Resan genomfördes delvis grönt då gruppen flög ner, men tog tåget hem. Syftet med mobiliteten var att låta eleverna få besöka ett tysktalande land och uppleva tysk kultur samtidigt som de genom träning ute på stan och på språkskolan fick möjlighet att fördjupa sina kunskaper i det tyska språket. Detta i linje med målet “Träning för verkligheten” som finns i vår Erasmusplan. Deltagarna gynnas då de får möjlighet att pröva sina vingar och använda tyskan i praktiken samt fördjupa sina tyskakunskaper ytterligare.

Jensen gymnasium Lund reste sista veckan i april 2023 till Bryssel, Belgien. 17 elever och två lärare besökte partnerorganisationen ISF Waterloo. Resan genomfördes grönt. Syftet med projektet var att knyta kontakter med omvärlden, att öva upp de engelska färdigheterna, samt att skapa en  ökad förståelse för olika kulturer. Detta i linje med mål 3 i vår Erasmusplan. Dessutom gav resmålet eleverna möjlighet att besöka och delta i rollspel på EU-parlamentet vilket de både lärde sig mycket av och uppskattade mycket. Eleverna som deltog i mobiliteten gynnas då de får möjlighet att träna sina engelska färdigheter och sin sociala förmåga.

Jensen gymnasium Norra reste en vecka i maj 2023 med fyra elever och en lärare till Madrid, Spanien. Syftet med resan var att ge elever, som har valt att fördjupa sig i det spanska språket, en inblick av den spansktalande världen. Eleverna fick även chansen att främja sin världsbild genom att ta del av en annan kultur än den de är vana vid. Eleverna som reste utvecklade sina kunskaper i det spanska språket genom att delta i undervisningen samt genom att integrera med lokalbefolkningen. 

Jensen gymnasium Helsingborg reste i maj 2023 och besökte Friedensburg Obershule, i Berlin, Tyskland. Två  lärare och nio elever reste med syftet att göra ett kulturellt och språkligt utbyte. Eleverna fick träna sin förmåga i tyska och ha lektioner tillsammans med eleverna från Tyskland. Eleverna fick chansen att bygga relationer över landsgränserna och ta del av varandras kulturer, detta i enlighet med mål 3 i vår Erasmusplan.

Short term mobility of students
Jensen gymnasium Norra skickade två elever till Albeda College i Rotterdam, Nederländerna under 14 dagar i november 2022. ELeverna hade som mål med resan att samla in material samt göra undersökningen till deras gymnasiearbete. The Cross Cultural Programme är ett internationellt projekt anordnat av Albeda College sedan sex år tillbaka som samlar deltagare från flera europeiska länder. Rotterdams hamn är en viktig aktör i projektet och eleverna jobbade i teams med olika entreprenöriella uppgifter. Elevernafick möjlighet att visa och utveckla förmågor som; problemlösning, sälj och förhandling, affärsengelska, interkulturella kunskaper och träning för verkligheten genom olika kontakter med lokala företag. 


The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

logosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof