Vårt utbildningskoncept

JENSEN grundades utifrån övertygelsen att utbildningen i skolan och högskolan har för svag koppling till de krav som ställs i yrkeslivet. Att förväntningarna på elevernas förmåga i skolan generellt sett är för låga. Vår målsättning är att bygga Sveriges bästa utbildningsföretag, med höga studieresultat och nöjda elever, som ska fungera som verkligheten utanför skolans värld.

Träning för verkligheten ligger till grund för hur vi har valt att organisera våra skolor – både vad gäller våra lokaler, schemaläggning samt den kultur och de normer som råder på skolan. Våra lärare tränar också eleverna för verkligheten genom att ta ledarskapet i klassrummet fullt ut, lyfta in verkliga exempel och uppgifter. Vi har höga och positiva förväntningar på varje elev. 

Som en del av träning för verkligheten arbetar vi på alla enheter med en utvecklingstrappa i tre steg för varje elev. Först tränas eleven i att leda sig själv och ta ansvar för sitt arbete, sin utveckling och hälsa. Sedan får eleven fokusera på att arbeta och bidra i grupparbeten och slutligen utveckla sin ledarskapsförmåga.

vårt utbildningskoncept


Målet är höga studieresultat och hög kvalitet
Målet är att våra utbildningskoncept ska leda till att JENSEN skolor och utbildningar tillhör de bästa i Sverige på studieresultat, att våra elever är mycket nöjda med sin utbildning och väl förberedda för nästa steg i sin utveckling.