JENSEN grundskola åk 6-9

INFORMATION ANGÅENDE CORONAVIRUS 

Till alla elever och vårdnadshavare åk 6-9 JENSEN grundskola

Vi vill börja med att tacka för era insatser under de veckor vi har bedrivit skola på distans. Våra rektorer har berättat att vi har en närvaro bland elever på nära 100% och att ni jobbar på mycket bra med era studier. Det gör att vi i nuläget inte ser ut att behöva förlänga terminen eller förlägga undervisning på helger. Vi ser också att det är mycket viktigt att eleverna får en normal vardag så långt möjligt och det kommer tyvärr ta lång tid innan Covid-19 är borta från Sverige.

Förutsättningar 2 april 2020
Covid-19 utbrottet beräknas pågå i Sverige under i princip resten av vårterminen. Folkhälsomyndigheten menar att en ny omgång sannolikt kommer till hösten. 

  • Ett nytt normalläge att förhålla sig till.
  • Vi kan bara grunda vårt beslut på fjärrundervisning på att det är många medarbetare frånvarande.

Beslut om öppethållande
Vår förväntan är att skolorna ska kunna vara öppna givet det nya läget, elever och lärare ska vara i skolan om de är friska. Måluppfyllelsen för våra elever är vårt viktigaste mål när detta planeras. Vår riktlinje är att om 50% eller fler av lärarna är frånvarande kommer vi att bedriva fjärrundervisning. Rektor lyfter frågan till huvudman som beslutar om eventuell fjärrundervisning, om fjärrundervisning meddelas detta senast fredag till alla berörda på skolan. Sveriges regerings beslut gällande skolors öppethållande lokalt och nationellt kan komma att ändras och vi är då redo för fjärrundervisning, om det skulle behövas.

Frånvaro - elever
Vi ger ej frånvaro till elever som arbetar hemifrån, efter särskild överenskommelse med föräldrar. Eleverna får delta via hangout/zoom passivt på lektionerna och arbeta med de uppgifter de får av lärare. Vi vill dock understryka att kvaliteten på undervisningen kommer vara i klassrummet och på skolan, ett större ansvar behöver tas av de vårdnadshavare vars barn inte kommer till skolan. 

Idrott
Sker utomhus utan närkontakt, ej ombytt.

Lunchlösning
Varje skola ser över flödena för att undvika trängsel och märker ut avstånd mellan de som köar och de som får ta mat. 

Social samvaro 
Vi kommer att utvidga avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt. Vi undviker i möjligaste mån större ansamlingar av barn och elever. Det kan gälla till exempel i matsalen, kapprum, aula och andra utrymmen. 

Med vänliga hälsningar,

Mats Rosén
Skolchef JENSEN grundskola